Tuesday, 6 March 2012

8. It-torri - Wignacourt - tower.

It-torri ghadu hemm, restawrat, imma dak it-tarag li kien ghadu jezisti sa ftit snin ilu, nehhewh. F'dan it-torri kien hemm it-telephone exchange ta San Pawl meta kellna sistema kollox manwali. Il-vilel li jidhru fuq il-lemin ghadhom hemm ukoll izda llum wara hajt gholi. Din il-veduta tidher giet impittra minn fejn illum hemm is-sala tal-knisja.

The tower is still there, restored, but the stairs in front were removed a few years ago. Inside was used as a telephone exchange for the St Paul's Bay area when the system was still manual. The villas on the right are still there but now are behind high walls. This scene must have been painted from where today there is a parish hall.


Pittura originali 'l fuq minn wahda mit-twieqi tal-kuritur fil-Palazz
Original painting on top of window in a corridor of the PalaceIl-pittura tieghi kif interpretajt ta fuqha
My interpretation of the painting aboveIt-torri fi tmiem is-seklu dsatax
The tower in the late 19th centuryIllum mill qrib. Ma tistax tigbed ritratt tal-veduta bhall-pittura ghax illum hemm hafna bini fin-nofs
Close-up today. One cannot take a photo resembling the painting because it's built up all around
No comments:

Post a Comment